‹   Nyheter

Vi beräknade koldioxidavtrycket för vår sjukvårdsuniform; från råmaterial till leverans.

4.12.2023

På Touchpoint är vi engagerade i kvalitet ochetiska affärsprinciper samt kontinuerlig förbättring. Vårt stora mål och vårambition är att arbeta för en mer miljövänlig textilindustri. Därför satte vi förravåren upp ett mål– att ta reda på vilka som är de största källorna tillväxthusgasutsläpp i de arbetskläder vi producerar.

 

Även om vi visste mycket om ämnet bestämde vi ossi det här fallet att vända oss till externa yrkespersoner för att ta reda påvad koldioxidavtrycket för vår produkt är, i enlighet med ISO 14067:2018. Medhjälp av OpenCO2net Oy kunde vi beräkna koldioxidavtrycket för våraarbetskläder från råmaterial tills vi överlämnar de färdiga produkterna tillvår kund (Cradle to gate).

Det finns många olika sätt och metoder att beräkna koldioxidavtrycket på. Dettaär den första koldioxidavtrycksberäkningen för kläder i Finland som är gjord meddenna noggrannhet och detaljrikhet. Nu när vi har en bättre förståelse för “hotspots” gällande utsläpp i värdekedjan kan vi lättare utveckla våra verksamheteroch uppnå våra klimatmål. Du kan läsa mer om dem i våra hållbarhetsrapporter.

De flesta av våra textilprodukter (över 60% år 2022) produceras lokalti Östersjöregionen. Vi producerar stora ordrar för våra kunder i Vietnam,vilket resulterar i tiotusentals textilier. För koldioxidavtrycksberäkningenvalde vi en sjukvårdsuniform köpt av Sakupe Oy, som används av vårdpersonal imånga olika sjukvårdsdistrikt i Finland.

I anbudet för arbetskläder som lades ut 2019 ville Sakupe Oy också betonamiljöaspekterna, vilket denna koldioxidavtrycksberäkning hjälper till attklargöra.

Redan i designfasen av arbetsklädselprojektet sågvi miljöpåverkan av anskaffningen av arbetskläderna och utvärderingen av detsom något viktigt. Baserat på denna koldioxidavtrycksanalys kommer vi att kunnafokusera framtida utvecklingsåtgärder, särskilt på områden med störstmiljöpåverkan. Det vill säga att beakta material och transport, säger UllaLappalainen, Textile Manager på Sakupe Oy.

 

Uniformen tillverkas i Vietnam och importerasfrämst till Finland, via sjövägen. Ibland måste vi dock flytta en del avproduktionen av logistiska skäl, om det till exempel har inträffat förseningari leveranskedjan eller om det är viktigt för kunden att få produkterna snabbt.Genom att titta på produktionen i Östasien kunde vi också jämföraklimatbelastningen med en alternativ lokal produktionsplats. Beräkningen gavoss flera viktiga fynd som kommer att styra våra och våra intressentersåtgärder i framtiden.

 

Produkt: Sjukvårdsuniform bestående av kortärmadskjorta och byxor med ribbstickade muddar.

 

Material: 99% polyester 1% kolbaserad fiber

Polyestertrådens tillverkningsland: Taiwan

Tillverkningsland för kolbaserad fiber: USA

Tillverkningsland för tyg: Belgien

Tillverkningsland för sjukvårdsuniform: Vietnam

Frakt för material och leveranser tilltillverkningslandet: Sjöfrakt.

Frakt från tillverkningslandet till Finland:delvis flyg (23%) men mestadels sjö (77%)

 

Datainsamling: Produktionsdata insamlade av Touchpointfrån underleverantörer och partners. Utsläppsfaktordata från OpenCO2.netutsläppsdatabase samt ecoinvent-databasen som är världens ledandelivscykelinformations(LCA -databas).

Vi kom fram till att det blir 8,21 kgväxthusgasutsläpp per producerad uniform (överdel och underdel). Det motsvararungefär ett halvt kilo köttfärs eller mindre än 60 kilometers bilkörning. Dockär mer värdefull information än själva koldioxidavtrycket, var hot spots finnsi produktionskedjan.

Den koldioxidavtrycksdatan kommer att hjälpa oss att planera för attytterligare minska våra utsläpp. Dessutom kommer vi att fortsätta utveckla våraleveranskedjor och materialanskaffning baserat på denna beräkning när viutvecklar vår utsläppsneutrala arbetsklädeskollektion.

 

Arbetskläderskoldioxidavtryckskvitto

Så,  produktionen av textila material stod för denstörsta delen av koldioxidavtrycket för sjukvårdsuniformen. Den näst störstavar flygfrakt, även om mindre än en fjärdedel av textilierna flögs till kunden.

Andel material och deras transport var 75 % = 6,18 kg CO2e
Produktion av material: 71 % = 5,8 kg CO2e
Inköp av bränslen och energi: 0 % = 0,01 kg CO2e
Transport av material: 4 % = 0,37 kg CO2e
Produktion var 4 % = 0,31 kg CO2e
Energiproduktion: 1% = 0,05 kg CO2e
Köpt energi: 3 % = 0,26 kg CO2e
Distribution av produkten till kunden var 21 % = 1,71 kg CO2e
Flygfrakt på 23 %  produkter
19 % = 1,57 kg CO2e
Fartygsfrakt från 77 % produkter
2 % = 0,13 kg CO2e
Landtransport av 100 % produkter
0 % = 0,01 kg CO2e

Totala utsläpp av växthusgaser

100 % = 8,21 kg CO2e

Tänk om?

Samtidigt undersökte vi koldioxidavtrycketför denna uniform med alternativa produktions- och transportmetoder. Detta gavintressanta siffror som du kan se nedan.

I denna beräkning behövde 23% avprodukterna flygas till Finland. Om flygfrakten hade ersatts med 100% sjöfraktskulle det potentiella koldioxidavtrycket för arbetskläderna ha varit 6,68 kgCO2e. Dessutom ville vi veta hur förflyttningen av en liknande produktion tillen lokal produktionsenhet skulle påverka utsläppen från arbetskläderna.

Tillverkningsland: Lettland

Frakt från tillverkningslandet till Finland:Lastbilstransport

Det potentiella koldioxidavtrycket förarbetskläderna som producerats lokalt i Östersjöregionen skulle ha varit 6,43kg CO2e.

Va?!

Koldioxidavtrycketfrån lokal produktion är alltså 4% lägre än med produktion i Östasien, om helaproduktionsbatchen skickas till Finland med sjöfrakt. Den lilla skillnadenberor delvis på den relativt låga energiförbrukningen vid sömnaden avarbetskläderna och den lägre än genomsnittliga utsläppsfaktorn för elektricitetsom används av den vietnamesiska fabriken.

Observera!

I en mer holistisk hållbarhetsöversyn finnsnaturligtvis mycket mer att överväga än bara koldioxidutsläpp, men dennaberäkning fokuserade endast på klimatpåverkan från textiltillverkning.

Koldioxidavtryck: beskriver de klimatpåverkandeeffekterna av en särskild konfigurerbar enhet. Koldioxidavtrycket kan beräknasför till exempel ett företag, en kommun, en investering, en produkt eller entjänst. (källa: OpenCO2.net)

 

Växthusgas: absorberar den termiska energin somsläpps ut från jorden och orsakar global uppvärmning. (källa: OpenCO2.net)

CO2e, eller koldioxidekvivalent, beskriverden globala uppvärmningseffekten av olika växthusgasutsläpp kombinerade.(källa: OpenCO2.net)