Tietosuojaseloste

Tässä asiakirjassa kerrotaan tällä sivustolla vierailevien käyttäjien sekä Touchpoint Oy:n tarjoamien palveluiden käyttäjien henkilötietojen käsittelystä.

Alla näet Toutchpointin tietosuojaselosteet:

A. Tietosuojaseloste Touchpointin verkkosivuille

B. Touchpointin rekrytointia ja työnhakijoiden henkilötietoja

C. koskeva tietosuojaseloste

D. Tietosuojaseloste Touchpointin B2B-asiakkaat ja yhteistyökumppanit rekisterille

E. Touchpoint Oy tietojsuoja-asetuksen seuranta ja raportointi

A. Tietosuojaseloste Touchpointin verkkosivuille

Päivitetty 7.7.2023

Tässä asiakirjassa kerrotaan tällä sivustolla vierailevien käyttäjien sekä Touchpoint Oy:n tarjoamien palveluiden käyttäjien henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjän sivustolla olevien linkkien kautta mahdollisesti saavutettavien muiden kolmansien osapuolten sivustot toimivat kyseisen sivun ylläpitäjän antamien tietosuojaselosteiden mukaisesti. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan kyseiset tietosuojailmoitukset ennen kolmansien osapuolten sivustojen käyttämistä.

A1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriasioissa

Touchpoint Oy (2066218-3), jonka rekisteröidyt toimipaikat sijaitsevat osoitteissa

Kiviaidankatu 2 I, 00210 Helsinki sekä Pyhäjärvenkatu 5 C, 33200 Tampere

Tietosuojaan liittyvissä asioissa ole yhteydessä meihin: (info@touchpoint.fi).

A 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

(1) käyttäjän toivomien tuotteiden ja palveluiden tarjoamista ja toteuttamista sekä esitettyihin pyyntöihin vastaamista varten (esim. silloin kun vastataan käyttäjän tiedusteluihin tai sivun käyttäjä tekee Touchpointin tuotteita tai palveluita koskevan tilauksen). Lisäksi käytämme henkilötietoja muuhun yhteydenpitoon asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

(2) markkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostitse tai tavallisella postilla (jos käyttäjä ilmoittaa osoitteensa) uutiskirjeitä ja/tai kaupallisia tarjouksia tai tietoja Touchpointin tuotteista ja palveluista tai sen järjestämistä tapahtumista.

Käsittelyllä saatetaan tarkoittaa yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä: tietojen keräys, tallentaminen, järjestäminen, rekisteröinti, tutkiminen, säilyttäminen, käsittely, muokkaaminen, valinta, käyttö tai poistaminen.

Henkilötietojen luovuttaminen on vapaaehtoista ja niiden käsittely Touchpointin toimesta perustuu siihen, että rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn.

Tietojen antaminen on kuitenkin välttämätöntä, jos haluaa käyttää Touchpointin verkkokauppaa tai tarjouspyyntöjärjestelmää. Lisäksi välttämättömiksi merkittyjen tietojen antaminen yhteydenottopyynnön yhteydessä (esim. yhteydenottotiedot kuten nimi ja sähköpostiosoite) on tarpeen, jos käyttäjä edellyttää, että hänen viestiinsä vastataan. Käyttäjän lähettämistä pyynnöistä riippuen Touchpoint saattaa tarvita myös lisätietoja. Näiden lisätietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta jos lisätietoja ei anneta, Touchpointin on ehkä vaikeaa tai mahdotonta vastata käyttäjän pyyntöihin.

Jos käyttäjä haluaa tilata uutiskirjeen ja/tai vastaanottaa kaupallisia yhteydenottoja, on sähköpostiosoitteen antaminen välttämätöntä.

Käyttäjän tietojen antaminen verkkosivujen kautta tapahtuu täyttämällä yhteydenottolomakkeeseen siellä kysytyt käyttäjän tiedot tai antamalla verkkokaupassa tarpeelliset tiedot tilauksen tekemistä varten. Tietoja voidaan tuotteiden ja palveluiden tarjoamista ja sopimusten tekemistä varten antaa myös puhelimessa, tapaamisten yhteydessä tai sähköpostitse.

Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelyyn myös markkinointitarkoituksia varten, kyseisiä tietoja voidaan käsitellä myös Touchpointin palveluja koskevien tilasto-, mielipide- sekä markkinatutkimusten tekemistä varten.

A 3. Henkilötietojen vastaanottajat

Verkkokaupan käytön tai yhteydenottopyynnön yhteydessä käyttäjän antamat henkilötiedot tallentuvat Touchpointin ylläpitämään järjestelmään automaattisesti. Puhelimitse, suullisesti tai sähköpostilla annetut tiedot tallennetaan Touchpointin järjestelmään tehtävään määrätyn työntekijän toimesta. Edellä ilmoitettujen tarkoitusten toteuttamiseksi tietoja käsittelevät Touchpointin hallinnollinen ja kaupallinen henkilöstö sekä tietojenkäsittely- ja muita palveluita Touchpointille toimittavat yritykset ja niiden henkilökunta (esim. sähköistä markkinointia, sivustojen ylläpito- ja hallintapalveluja toimittavat tahot). Touchpoint on tehnyt ulkopuolisten käsittelijöiden kanssa EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset. Lisäksi Touchpoint voi luovuttaa tietoja yhteiskumppanilleen, mikäli asiakkaan esittämän toiveen, tekemän tilauksen tai sopimuksen täytäntöönpano sitä edellyttää.

Vastaanotettuja ja käsiteltäviä tietoja ei edellä mainitun lisäksi luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyse ole tiedoista, joita ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön tai jos luovuttaminen perustuu lakiin tai viranomaisen määräykseen. Tämän lisäksi tietoja voidaan käsitellä ja ne voivat siirtyä yritysjärjestelyiden (kuten liiketoiminnan siirtyminen, fuusio tai jakautuminen) yhteydessä.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla Touchpointin tai sen palveluntuottajan palvelimella. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitomääräyksiä ja Touchpointin edellyttämiä tietosuojaan liittyviä menettelytapoja. Tietoja ei niitä luovuteta EU:n tai ETA – alueen ulkopuolelle.

A 4. Tietosuoja

Touchpoint käsittelee antamiasi henkilötietoja riittävin ja ajan tasalla olevin teknisin ja organisatorisin suojaustoimin. Touchpointin tarkoituksena on minimoida tietojen tuhoutumisen, katoamisen, luvattoman käsittelyn, niihin pääsyn tai ilmoitetuista tarkoituksista poikkeavan käsittelyn vaarat. Käyttäjien tulee kuitenkin olla tietoisia siitä, että esimerkiksi internetin käytössä on aina olemassa tietosuojariskejä, eikä täydellistä tietoturvaa voida taata.

A 5. Säilytysaika, lisätietoja

Touchpointin palveluun rekisteröityneiden henkilöiden tietojen säilytysaika määritellään niiden käyttötarkoituksen mukaan. Mikäli tietojen luovuttaminen sivuston kautta johtaa sopimussuhteeseen Touchpointin kanssa, sovelletaan henkilötietojen säilyttämiseen näissä tapauksissa voimassaolevaa lainsäädäntöä (kuten esimerkiksi kirjanpitolakia).

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä ja hänellä on oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään lähettämällä tällaista pyyntöä koskeva sähköpostiviesti jäljempänä yksilöityyn sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn on kuitenkin hyvä olla tietoinen siitä, että kaikkiin pyyntöihin ei voida rekisterinpitäjää velvoittavan lainsäädännön vuoksi suostua. Tällöin rekisteröidylle ilmoitetaan perustelu pyynnöstä kieltäytymiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, mutta se ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröity voi myös erikseen vastustaa tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin, mikä ei vaikuta Touchpointin palveluiden käyttöön muutoin.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki tai tietosuoja@om.fi).

Henkilötietojen antaminen ei perustu lakisääteiseen vaatimukseen. Touchpointin tilausjärjestelmässä kysyttyjen tietojen luovuttaminen on kuitenkin edellytys sille, että voit tehdä sopimuksen Touchpointin kanssa ja tilata haluamasi tuotteen tai palvelun. Luovutettuja tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin.

Edellä mainittuja oikeuksia käyttääksesi voit ottaa yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen jukka.talsi@Touchpoint.fi

Huomaa, että Touchpoint voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja suosittelemme tarkastelemaan antamiamme tietoja aika ajoin.

A 6. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Internetin käyttöä koskevat tiedot

Sivuston toimintaa varten käytetyt tietojärjestelmät ja ohjelmat keräävät jonkin verran tiettyjä henkilötietoja, joiden lähettäminen kuuluu internetin tiedonsiirtoprotokolliin. Tällaisia ovat esimerkiksi sivustolla vierailevien käyttäjien tietokoneiden IP- tai toimialueosoitteet, pyydettyjen resurssien URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier). Lisäksi tietojärjestelmät ja ohjelmat voivat kerätä palvelimelle tietoja pyyntöjen ajoista, pyynnön menetelmistä, vastaukseksi saatujen tiedostojen koosta, palvelimen vastauksen tilan selvittävistä numerokoodeista (valmis, virhe, jne.), ja muista parametreistä, jotka liittyvät käyttäjän käyttöjärjestelmään ja verkkoon.

Näitä tietoa ei kerätä tai käytetä käyttäjän tunnistamiseen, mutta luonteensa vuoksi käyttäjän tunnistaminen voi olla mahdollista käsittelemällä ja yhdistämällä näitä tietoja kolmansien osapuolten hallinnoimien tietojen kanssa.

Touchpoint käyttää näitä tietoja ainoastaan sivuston käytön anonyymiä tilastointia varten ja jotta voitaisiin varmistaa sivuston oikeanlainen toimivuus.

Kyseisiä tietoja voidaan lisäksi käyttää sivustoa koskevien tietoturva- tai muiden rikosten selvittämiseen. Muissa kuin rikoksen selvittämistä koskevissa tapauksissa sivuston kontakteja koskevat tiedot poistetaan heti käsittelyn jälkeen tai viimeistään seitsemän päivän kuluessa.

Evästeet

Joissakin tapauksissa Touchpoint kerää henkilötietoja eri tekniikoita käyttäen, mukaan lukien evästeet. Evästeet koostuvat sivuston selaimelle (joka saattaa olla oma selaimesi) lähettämistä tiedoista. Tämä tieto voidaan tallentaa tietokoneelle (joka voi olla oma tietokoneesi) tunnisteilla, joista voidaan tunnistaa tietokone, mutta ei käyttäjää. Evästeiden käyttö edellyttää suostumustasi. Evästeiden käyttö perustuu suostumukseesi, mikäli käyttämäsi selaimen asetukset on tehty niin, että sinun pitää erikseen hyväksyä evästeiden käyttö.

Sivuston eräät sivut käyttävät evästeitä, joiden lähettäjinä ovat Touchpoint tai kolmannet osapuolet, sekä muita tekniikoita, joiden tarkoituksena on mahdollistaa sivuston toiminta ja parantaa sen käytettävyyttä sekä tutkia sivuston käyttöä tilastollisesti.

B. Touchpointin rekrytointia ja työnhakijoiden henkilötietoja koskeva tietosuojaseloste

Päivitetty 7.7.2023

Me Touchpointilla arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi rekrytointiprosessin aikana. Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on antaa sinulle tietoa siitä, miten käsittelemme työnhakijoidemme henkilötietoja. Tietosuojaselosteemme esittää rekisteröidyn oikeudet ja tiedot EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti (GDPR).

B 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriasioissa

Touchpoint Oy (2066218-3), jonka rekisteröidyt toimipaikat sijaitsevat osoitteissa

Kiviaidankatu 2 I, 00210 Helsinki sekä Pyhäjärvenkatu 5 C, 33200 Tampere

Tietosuojaan liittyvissä asioissa ole yhteydessä meihin: (info@touchpoint.fi).

B 2. Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Touchpointin henkilöstön rekrytointi, rekrytoinnin suunnittelu, hallinnointi ja seuranta. Henkilötietojen käsittely perustuu Touchpointin oikeutettuun etuun, kuten lähettämääsi työhakemukseen ja rekrytointiprosessiin sekä suostumukseesi. Saatamme pyytää suostumustasi esim.   kerätessämme tietoja suosittelijoiltasi. Touchpointin työntekijät käsittelevät työnhakijoiden tietoja vain siltä osin kuin kyse on ko. toimipisteen työtehtävän täyttämisestä.

B 3. Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot?

Keräämme ja käsittelemme seuraavia työhönottoprosessin ja haettavan työtehtävän kannalta tarpeellisia henkilötietoja työnhakijoista:

Henkilön perustiedot:

• nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

• yksilöintitiedot (kuten syntymäaika)

Rekrytointiin liittyvät tiedot:

• työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus, koulutustiedot, osaaminen, luottamustoimet

• työhaastatteluihin, testeihin ja arviointeihin liittyvät tiedot

• tiedot suosittelijoista

• suostumuksellasi julkisesti saatavilla oleva tieto esim. LinkedIn tai muu sosiaalisen median palvelu

• mahdolliset muut itsesi antamat tiedot.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi työnhakijana, tai suostumuksellasi suosittelijoilta. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

B 4. Miten suojaamme tietojasi ja kuinka kauan säilytämme niitä?

Vastaanotettuja ja käsiteltäviä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyse ole tiedoista, joita ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön tai jos luovuttaminen perustuu lakiin tai viranomaisen määräykseen. Tämän lisäksi tietoja voidaan käsitellä ja ne voivat siirtyä yritysjärjestelyiden (kuten liiketoiminnan siirtyminen, fuusio tai jakautuminen) yhteydessä.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla Touchpointin tai sen palveluntuottajan palvelimella. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitomääräyksiä ja Touchpointin edellyttämiä tietosuojaan liittyviä menettelytapoja. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA – alueen ulkopuolelle.

B 5. Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista.

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta tehtyyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä Jukka Talsille (jukka.talsi@touchpoint.fi).

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty tietosuojarikkomus on tapahtunut, jos katsot, ettei EU:n tietosuoja-asetusta ole noudatettu henkilötietojesi käsittelyssä.

Muut oikeudet

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit myös pyytää suostumuksellasi sinulta kerättyjen tietojesi siirtämistä, mikäli tiedot ovat koneellisesti luettavassa ja siirrettävässä muodossa.

B 7. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Touchpoint kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa sekä tietosuojatyökaluja ja varaa oikeuden muokata tätä tietosuojaselostetta. Sovellettavan lainsäädännön vaatiessa

Touchpoint voi ottaa yhteyttä sinuun koskien päivityksiä ja muutoksia, joilla voi olla vaikutuksia sinuun.

C. Tietosuojaseloste Touchpointin B2B-asiakkaat ja yhteistyökumppanit rekisterille

Päivitetty 7.7.2023

Tässä asiakirjassa kerrotaan Touchpoint Oy:n tarjoamien palveluiden käyttäjien henkilötietojen käsittelystä.

C 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriasioissa

Touchpoint Oy (2066218-3), jonka rekisteröidyt toimipaikat sijaitsevat osoitteissa

Kiviaidankatu 2 I, 00210 Helsinki sekä Pyhäjärvenkatu 5 C, 33200 Tampere

Tietosuojaan liittyvissä asioissa ole yhteydessä meihin: (info@touchpoint.fi).

C 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, joka perustuu Touchpoint Oy:n liiketoiminnan harjoittamiseen, asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteiden hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin ja suoramarkkinoinnin kohdentamiseen.

C 3. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä

Rekisteri sisältää rekisteröidyille kohdistetut ja tarjotut palvelut ja kampanjat, sekä niiden käytön ja muun asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän yhteydenpidon, viestinnän ja toimenpiteet. Lisäksi rekisteri sisältää seuraavat tiedot B2B-asiakkaiden ja -yhteistyökumppanien yhteishenkilöistä ja päättävässä asemassa olevista henkilöistä.

Tunnistustiedot:

nimi, yritys, titteli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite.

Rekisteröityjen ryhmään kuuluvat rekisteripitäjän B2B-asiakkaat ja -yhteistyökumppanit, kuten IT- ja tavarantoimittajat, PR -ja lehdistökontaktit, sekä potentiaaliset B2B asiakkaat.

C 4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja sen aikana. Tietoja (esim. yrittäjän luottotiedot/maksuhäiriömerkinnät ja yritysten päättävässä asemassa olevien henkilöiden yhteystietoja) myös ostetaan (ei talleteta omiin rekistereihin) ko. tietoja tarjoavilta yrityksiltä ja päivityksiä saadaan päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta, järjestöitä ja yrityksiltä, julkisista rekistereistä sekä muista julkisista lähteistä.

C 5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla Touchpointin tai sen palveluntuottajan palvelimella. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitomääräyksiä ja Touchpointin edellyttämiä tietosuojaan liittyviä menettelytapoja.

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen ja asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitamisen toteuttamiseksi.

Tietoja ei niitä luovuteta EU:n tai ETA – alueen ulkopuolelle.

C 6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä ja hänellä on oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään lähettämällä tällaista pyyntöä koskeva sähköpostiviesti kohdassa 1 mainittuun  sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn on kuitenkin hyvä olla tietoinen siitä, että kaikkiin pyyntöihin ei voida rekisterinpitäjää velvoittavan lainsäädännön vuoksi suostua. Tällöin rekisteröidylle ilmoitetaan perustelu pyynnöstä kieltäytymiseen.

D. Touchpoint Oy tietojsuoja-asetuksen seuranta ja raportointi

Päivitetty 7.7.2023

Tässä asiakirjassa kerrotaan Touchpoint Oy:n tarjoamien palveluiden käyttäjien henkilötietojen käsittelystä.

D 1. Rekisterinpitäjä

Touchpoint Oy (2066218-3), jonka rekisteröidyt toimipaikat sijaitsevat osoitteissa

Kiviaidankatu 2 I, 00210 Helsinki sekä Pyhäjärvenkatu 5 C, 33200 Tampere

D 2.  Rekisteri

Tietosuojaan liittyvissä asioissa ole yhteydessä meihin: (info@touchpoint.fi).

Kiviaidankatu 2 I, FI-00210 Helsinki

Tämä on Touchpoint Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen raportointi ja seurantalomake. Laadittu 24.5.2018 ja päivitetty 7.6.2021.

Touchpoint Oy:n sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialla yleisesti hyväksyttävin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Touchpoint Oy:n henkilötiedot on dokumentoitu ja lajiteltu tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Touchpoint Oy:n hallussa olevat asiakasrekisterit markkinointia varten:

• Asiakasrekisteri: uutiskirjeet ”tilaajat kaikki”

• Asiakasrekisteri: media